De Regeling voor waardeoverdracht moet worden aangepast op grond van de nieuwe pensioenfondsenrichtlijn (2016/2341). Roel Veugelers heeft tezamen met An van Damme (Claeys & Engels, Brussel) en Brian Buggy (Matheson, Dublin) een artikel geschreven over de gevolgen van de nieuwe pensioenfondsenrichtlijn voor de Nederlandse, Ierse en...

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden om te fuseren. In het voorstel krijgen deze pensioenfondsen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk (in beginsel maximaal vijf jaar)...

Tijdens het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen is aandacht besteed aan de problematiek omtrent de uitvoerbaarheid van nettopensioenregelingen bij pensioenfondsen. Sinds 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de (bruto) basispensioenregeling voor het deel van het pensioengevend salaris dat uitgaat boven...

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben op 23 december 2016 de definitieve versie van de nieuwe Pensioenfondsenrichtlijn, ook wel IORP2 genoemd, gepubliceerd. Uiterlijk op 13 januari 2019 moeten de lidstaten aan de richtlijn volden. In het kader van de implementatie heeft het ministerie...

Op 14 februari 2017 organiseert Veugelers Advocatuur in samenwerking met de Van Eekhout Groep en Kooijman Autar Notarissen een workshop over de uitfasering van het pensioen in eigen beheer....