Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voorgesteld om de AOW exact op de 65e verjaardag te laten ingaan en niet meer op de eerste dag van de maand waarin deze verjaardag valt. Dit wordt kort aangeduid met de slogan 'AOW vanaf verjaardag'. Het...

In 2011 krijgt een alleenstaande AOW'er € 1.067,47 en krijgen samenwonende AOW'ers ieder € 743,60 bruto per maand, exclusief vakantietoeslag. Voor veel mensen is dit onvoldoende om in hun levensonderhoud te voorzien. Voordat het zover is, willen ze daarom graag weten hoe hoog hun aanvullend...

'Heterogeen' is het nieuwe modewoord in pensioenland. De commissie-Frijns heeft het gezegd: 'Pensioenfondsen vormen een heterogene groep'. Ook in de motie van Tweede Kamerlid Omtzigt c.s. van 13 april 2010 komen we het tegen. De koepels hebben daarom aangegeven dat er bij governance-modellen onderscheid moet...

Elk jaar worden weer vele pensioenovereenkomsten gesloten. En ook wordt elk jaar weer het nodige pensioen opgebouwd. Daarbij kan het gebeuren dat bepaalde zaken toch niet goed zijn geregeld. En daarbij kan het ook gebeuren dat dit pas bij het ingaan van het pensioen wordt...

Veel pensioenfondsen hebben een herstelplan ingediend. Daarin moeten ze aangeven op welke wijze ze binnen de daarvoor geldende termijn weer beschikken over het minimaal vereist eigen vermogen. Dit herstelplan moet concreet en haalbaar zijn en ter instemming bij De Nederlandsche Bank (DNB) worden ingediend. De...

In de Tweede Kamer is veel gediscussieerd over het recht op collectieve waardeoverdracht. Daar vond men dat het recht op collectieve waardeoverdracht in de Pensioenwet moest worden opgenomen. Maar minister Donner was van mening dat dit aan de markt moest worden overgelaten. Uiteindelijk is een...

Het Ministerie van Financiën heeft op 15 mei 2008 een consultatiedocument gelanceerd over de Premiepensioeninstelling (de 'PPI'). In dit artikel wordt ingegaan op de voordelen van de PPI en vervolgens op de vraag of deze opwegen tegen de nadelen....