Commissie van Beroep PFZW: Recht op partnerpensioen PFZW, bestaan gemeenschappelijke huishouding aangetoond

Op het moment van het plotseling overlijden van de heer X, deelnemer aan de PFZW regeling, is nog geen notariële samenlevingsovereenkomst tot stand gekomen met zijn partner, mevrouw X. Hierdoor wordt niet voldaan aan alle reglementaire vereisten voor uitkering van het partnerpensioen PFZW. De Commissie van Beroep van PFZW oordeelt op grond van de feiten dat geen twijfel bestaat dat de heer X en mevrouw X in een affectieve relatie samenleefden en een gemeenschappelijke huishouding voerden.
Niettegenstaande de stringengte beleidslijn van PFZW en het te respecteren belang dat het fonds heeft bij een duidelijke lijn ter zake van voorwaarden die gelden voor het toekennen van partnerpensioen, acht de Commissie, oordelend als goede mensen naar billijkheid, het onverkort toepassen van het pensioenreglement in deze specifieke situatie jegens mevrouw X onaanvaardbaar.  Het besluit van het fonds leidt voor mevrouw X dan ook tot een zodanige onbillijkheid van overwegende aard dat toepassing van de hardheidsclausule op zijn plaats is.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: