Uitvoerbaarheid nettopensioenregelingen bij pensioenfondsen

Tijdens het Algemeen Overleg Pensioenonderwerpen is aandacht besteed aan de problematiek omtrent de uitvoerbaarheid van nettopensioenregelingen bij pensioenfondsen. Sinds 1 januari 2015 is het niet langer mogelijk om pensioen op te bouwen in de (bruto) basispensioenregeling voor het deel van het pensioengevend salaris dat uitgaat boven een grens van € 100.000,- (geïndexeerd). Daarvoor in de plaats is de mogelijkheid geïntroduceerd om een oudedagsvoorziening op te bouwen via een nettolijfrente of nettopensioen.

Ook pensioenfondsen mogen deze nettopensioenregelingen uitvoeren. Het vermogen uit de bruto basisregeling en de nettoregeling vormen één financieel geheel. Hierbij is het van belang dat wordt voorkomen dat de ingebrachte brutopremies de onbelaste uitkeringen van de nettoregeling subsidiëren (“fiscale hygiëne”). Om deze fiscale hygiëne te waarborgen, zijn complexe regels van toepassing.

In de praktijk leidt dit tot problemen rond de uitvoerbaarheid van nettopensioenregelingen door pensioenfondsen. Staatssecretaris Klijnsma gaat hier in haar brief van 13 juni 2017 nader op in. Doordat deelnemers aan de nettopensioenregeling bij pensioenfondsen verplicht zijn om het nettopensioen in te kopen in de basisregeling van het pensioenfonds tegen de risicovrije rente, moet hierbij een opslag worden betaald ten behoeve van het vereist eigen vermogen, ongeacht de feitelijke vermogenspositie van het fonds. Staatssecretaris Klijnsma wijst erop dat dit als onwenselijk gevolg heeft dat de deelnemer hierdoor in voorkomende gevallen meebetaalt voor een mate van zekerheid die hij op dit moment, gegeven de huidige stand van de dekkingsgraden, feitelijk niet krijgt. Klijnsma draagt vervolgens een oplossingsrichting aan, namelijk aanpassen van het inkooptarief voor nettopensioen en introduceren van een wettelijke keuzemogelijkheid voor een andere aanbieder in de uitkeringsfase (‘shoprecht’).

In het voorstel van de staatssecretaris worden inkooptarieven dekkingsgraadafhankelijk, met daarbij drie aanvullende voorwaarden:
1) er wordt een ondergrens van het minimaal vereist eigen vermogen (104,3%) gehanteerd,
2) er wordt geen bovengrens gehanteerd (inkooptarief is afhankelijk van dekkingsgraad) en
3) het procentuele inkooptarief voor nettopensioen moet minimaal gelijk zijn aan de feitelijke premie in de basispensioenregeling, uitgedrukt als percentage van de daarmee ingekochte jaarlijkse pensioenaanspraken.

Deze voorwaarden moeten waarborgen dat deelnemers aan een nettopensioenregeling bijdragen aan het herstel van de dekkingsgraad van een fonds tot in ieder geval het minimaal vereist eigen vermogen. Tevens wordt geborgd dat vanuit de basispensioenregeling niet meer wordt bijgedragen aan het herstel van de dekkingsgraad dan vanuit de nettopensioenregeling bij inkoop.

Daarnaast wordt voorgesteld om het shoprecht ook mogelijk te maken voor nettopensioenen bij pensioenfondsen. Dit maakt het mogelijk om met het opgebouwde nettopensioenkapitaal bij een andere uitvoerder een levenslang pensioen in te kopen.
Het streven is om bovengenoemde maatregelen per 1 januari 2018 van kracht te laten worden. In afstemming met het pensioenveld zal worden onderzocht of en in hoeverre het mogelijk is om de huidige deelnemers die met deze problematiek geconfronteerd worden tegemoet te komen.

Meer actualiteiten

  • In april berichtte PensioenPro dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog lastige vragen openstaan. Een van die vragen is hoe de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. 

  • Intussen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, beter bekend als het Corona-virus, ook in Nederland geleid tot ingrijpende maatregelen die in ieder geval tot begin april duren. Deze maatregelen zul

  • We are very proud to announce that no less than three of our firm’s pension lawyers (and three of thirteen Ranked Lawyers in the Netherlands) are now listed in Chambers Europe 2020. See our Chambers r

  • Hoewel het er vorig jaar lang naar uit zag dat de pensioenen bij een aantal pensioenfondsen (waaronder PMT, PME en ABP) in 2020 gekort zouden moeten worden, heeft de Minister op 19 november 2019 een r

  • Geschillen, discussies en conflicten over pensioen. Het is ons dagelijks werk. Vaak duurt zo'n conflict lang, waardoor de kosten oplopen. Mediation kan dan een goed alternatief zijn.

  • Op welk moment eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege als partijen overeen zijn gekomen dat het dienstverband eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd? 

  • Waarom staan de dreigende pensioenkortingen volop in het nieuws? Zijn deze echt onafwendbaar en wat kunnen werkgevers of pensioenfondsen doen?

  • Verplichte wijziging van alle Nederlandse pensioenovereenkomsten

  • Op 13 juni organiseren wij het pensioenseminar “Is de werkgever verantwoordelijk voor pensioen?” “Pensioen, dat regelt de verzekeraar of het pensioenfonds toch!?” Herkenbaar? Werkgevers hebben ech

  • Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt van wel. Deelnemers zouden volgens hem rechten moeten kunnen ontlenen aan uniforme pensioenoverzichten en jaarafschriften van een pensioenuitvoerder, zo nodig door

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws