Geen hogere urgentie voor implementatie IORP 2 inzake grensoverschrijdende waardeoverdracht

Het kabinet streeft ernaar om de herziene IORP-richtlijn zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 13 januari 2019 (de deadline van de richtlijn) te hebben geïmplementeerd. In de kamerbrief toezeggingen AO pensioenonderwerpen is desgevraagd toegelicht dat het kabinet er geen meerwaarde in ziet om de regels ter versterking van de positie van DNB bij grensoverschrijdende waardeoverdracht in een apart wetsvoorstel op te nemen.

De herziene IORP richtlijn (IORP 2) bevat regels ter versterking van de positie van nationale toezichthouders bij collectieve waardeoverdracht. Concreet betekent dit dat DNB onder voorwaarden een waardeoverdracht van een Nederlandse pensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat kan tegenhouden. Gezien het belang hiervan, heeft Kamerlid Lodders gevraagd of de implementatie niet met hogere urgentie behandeld moet worden. In de kamerbrief toezeggingen AO pensioenonderwerpen is toegelicht dat het kabinet er geen meerwaarde in ziet om dit onderdeel in een apart wetsvoorstel op te nemen. Dit zou er naar de mening van het kabinet niet toe leiden dat het onderwerp eerder bij de Tweede Kamer zou voorliggen ter behandeling. Daarnaast meent het kabinet dat er geen dringende noodzaak is. Het aantal Nederlandse pensioenregelingen dat wordt uitgevoerd in een andere lidstaat is gering en is beperkt tot enkele multinationals die schaalvergroting zoeken. Op dit moment heeft DNB geen verzoeken tot grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht in behandeling.

Ondanks dat het kabinet meent dat de regels ten aanzien van grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht niet met urgentie behandeld hoeven te worden, doet het kabinet er goed aan om tijdig de gevolgen van de regels omtrent waardeoverdracht in de nationale wetgeving in kaart te brengen. Zie hiervoor het artikel op onze website over de implementatie van de herziene IORP richtlijn.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: