Geen hogere urgentie voor implementatie IORP 2 inzake grensoverschrijdende waardeoverdracht

Het kabinet streeft ernaar om de herziene IORP-richtlijn zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 13 januari 2019 (de deadline van de richtlijn) te hebben geïmplementeerd. In de kamerbrief toezeggingen AO pensioenonderwerpen is desgevraagd toegelicht dat het kabinet er geen meerwaarde in ziet om de regels ter versterking van de positie van DNB bij grensoverschrijdende waardeoverdracht in een apart wetsvoorstel op te nemen.

De herziene IORP richtlijn (IORP 2) bevat regels ter versterking van de positie van nationale toezichthouders bij collectieve waardeoverdracht. Concreet betekent dit dat DNB onder voorwaarden een waardeoverdracht van een Nederlandse pensioeninstelling naar een pensioeninstelling uit een andere lidstaat kan tegenhouden. Gezien het belang hiervan, heeft Kamerlid Lodders gevraagd of de implementatie niet met hogere urgentie behandeld moet worden. In de kamerbrief toezeggingen AO pensioenonderwerpen is toegelicht dat het kabinet er geen meerwaarde in ziet om dit onderdeel in een apart wetsvoorstel op te nemen. Dit zou er naar de mening van het kabinet niet toe leiden dat het onderwerp eerder bij de Tweede Kamer zou voorliggen ter behandeling. Daarnaast meent het kabinet dat er geen dringende noodzaak is. Het aantal Nederlandse pensioenregelingen dat wordt uitgevoerd in een andere lidstaat is gering en is beperkt tot enkele multinationals die schaalvergroting zoeken. Op dit moment heeft DNB geen verzoeken tot grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht in behandeling.

Ondanks dat het kabinet meent dat de regels ten aanzien van grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht niet met urgentie behandeld hoeven te worden, doet het kabinet er goed aan om tijdig de gevolgen van de regels omtrent waardeoverdracht in de nationale wetgeving in kaart te brengen. Zie hiervoor het artikel op onze website over de implementatie van de herziene IORP richtlijn.

Meer actualiteiten

  • Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt van wel. Deelnemers zouden volgens hem rechten moeten kunnen ontlenen aan uniforme pensioenoverzichten en jaarafschriften van een pensioenuitvoerder, zo nodig door

  • Verdeling van pensioen bij scheiding, een complex onderwerp. De wettelijke regeling daarvoor wordt binnenkort veranderd. Roel Veugelers heeft meegeschreven aan het advies van de adviescommissie pensio

  • Met de invoering van de Verzamelwet pensioenen 2019 per 1 januari 2019 is - onder meer - de Pensioenwet (PW), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ge

  • Per 1 januari 2019 zijn de laatste onderdelen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking getreden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in - onder meer - de Pensioenwet (PW) en de Wet verplicht

  • Op 13 januari 2019 is de Europese IORP II-Richtlijn in Nederland van kracht geworden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in - onder meer - de Pensioenwet (PW), de Wet verplichte beroepspensioenregelinge

  • Roel Veugelers heeft als deskundige de vaste commissie van SZW van de Tweede Kamer geadviseerd over de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Zal de WVPS in de Pensioenwet worden opgenom

  • Twee in het pensioenrecht gespecialiseerde advocatenkantoren, Onno F. Blom Advocaten en Veugelers Advocatuur, gaan samen verder. Onno Blom, Roel Veugelers en Tim Zuiderman vormen zo met hun team de gr

  • De kring van Pensioenspecialisten (KPS) is blij! Eigenlijk kan dat helemaal niet. Op grond van de KPS Blauwdruk heeft de KPS namelijk per definitie geen mening. KPS richt zich onder meer op het verrij

  • De Raad van State (Rvs) meent van wel en geeft aan dat de positie van de deelnemer onvoldoende is betrokken bij het wetsvoorstel waarin de waardeoverdracht van kleine pensioenen is geregeld. Het kabin

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws