Waardeoverdracht op de schop door Europese richtlijn

De Regeling voor waardeoverdracht moet worden aangepast op grond van de nieuwe pensioenfondsenrichtlijn (2016/2341).

Roel Veugelers heeft tezamen met An van Damme (Claeys & Engels, Brussel) en Brian Buggy (Matheson, Dublin) een artikel geschreven over de gevolgen van de nieuwe pensioenfondsenrichtlijn voor de Nederlandse, Ierse en Belgische wetgeving over waardeoverdracht.

Meer publicaties

  • Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen wijzigen ook de pensioenregelingen van werkgevers die zijn vrijgesteld van een wettelijk verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Die vrijgestelde pensioenre

  • Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zijn onder andere de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 juli jl. ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen in de Pensioenwet worden

  • ‘Casinopensioen’, ‘regelrechte diefstal’, ’stop de pensioenroof’. Al ver voor de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (‘Wtp’) klonken luide protesten tegen de wet van de zij de van werknemer

  • Roel Veugelers geeft een historische achtergrond van de Wet Toekomst Pensioenen. Een overgang van de verzorgingsgedachte van vadertje Drees naar de risico's die de deelnemer in het nieuwe systeem draa

  • Keuzes maken. Op basis van de Wet Toekomst Pensioenen zullen werkgevers veel keuzes moeten maken. Een flexibel contract of een solidair contract? Invoeren of niet. In deze column wordt ingegaan op de

  • Een kort verhaal over de WTP met suggesties voor het vastleggen van berekeningsmethode en een geschillencommissie, die alle transitiegeschillen behandelt.

  • Hoe kom je van oud naar nieuw? De Wet Toekomst Pensioenen kent voornemens over compensatie bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, die voortkomen uit het vermijden van (de gevolgen van) dat nieu

  • Externe onafhankelijke geschilleninstantie voor alle pensioenuitvoerders! De komende Wet toekomst pensioenen introduceert nieuwe wettelijke regels ten aanzien van de klachten- en geschillenprocedur

  • Pensioenregelingen van werkgevers bevatten vaak het recht op premievrije voortzetting van pensioenopbouw in geval van arbeidsongeschiktheid of een recht op arbeidsongeschiktheidspensioen. Hierover wor

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: