Privacyverklaring Blom Veugelers Zuiderman Advocaten

De maatschap Blom Veugelers Zuiderman Advocaten is een gespecialiseerd en onafhankelijk advocatenkantoor in Nieuwegein en Vlaardingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door praktijkvennootschappen. Deze privacyverklaring is van toepassing op de genoemde maatschap en praktijkvennootschappen. Wij verwerken persoonsgegevens van (potentiële) cliënten, relaties en personen die contact met ons opnemen.

In deze privacyverklaring wordt onder meer aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) kunt uitoefenen. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats op basis van deze privacyverklaring.

 

1. Voor welke doeleinden worden de persoonsgegevens verwerkt?

1.1 Wij hebben uw persoonsgegevens nodig voor onze dienstverlening en het uitvoeren van de aan ons verstrekte opdracht. Wij verwerken uw persoonsgegevens:

 

A. om onze juridische werkzaamheden voor u uit te oefenen. Zo verwerken wij persoonsgegevens die nodig zijn voor het voorbereiden, uitvoeren, afronden en archiveren van de aan ons verstrekte opdrachten;

B. om wettelijke verplichtingen en de voor onze advocaten geldende beroepsregels te kunnen nakomen. Zo bewaren wij (een gedeelte van) uw identiteitsbewijs om te voldoen aan de in de beroepsregels geldende identificatieplicht voor cliënten;

C. om onze (potentiële) cliënten en relaties te informeren over ontwikkelingen op pensioenrechtelijk gebied;

D. om sollicitaties te kunnen behandelen. Zo bewaren wij uw curriculum vitae, motivatiebrief en andere documenten in het kader van een bestaande of toekomstige vacature. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens kunnen bewaren om u eventueel in de toekomst te kunnen benaderen.

 

2. Op welke gronden verwerken wij de persoonsgegevens?

2.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 

A. voor het uitvoeren van de met u overeengekomen werkzaamheden;

B. om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;

C. op basis van uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, geldt dat u het recht heeft de toestemming op ieder moment in te trekken;

D. op basis van een gerechtvaardigd belang dat wij hebben.

 

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

3.1 Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 

A. contactgegevens, waaronder uw (post)adres, (mobiele) telefoonnummer en e-mailadres van het bedrijf waar u werkt en/of van uzelf;

B. financiële gegevens (voor het verwerken van de declaraties);

C. kopie van identiteitsbewijs;

D. gegevens in het kader van een sollicitatie, zoals uw curriculum vitae en motivatiebrief;

E. alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf verkrijgen en die worden gebruikt voor de onder 1 beschreven doeleinden.

 

4. Met wie delen wij de persoonsgegevens?

4.1 Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden indien dat nodig is voor de aan ons verstrekte opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarnaast delen wij uw persoonsgegevens met een clouddienstverlener en softwarebureau in het kader van dataopslag en het beveiligen en stabiel houden van ons softwaresysteem.

4.2 Met derden die namens ons persoonsgegevens verwerken, zijn of worden verwerkingsovereenkomsten getekend. Op die manier wordt uw privacy ook buiten ons kantoor gewaarborgd.

 

5. Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens?

5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, tenzij de wet en/of de beroepsregels een andere bewaartermijn bepaalt. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens na de afronding van de aan ons verstrekte opdracht voor maximaal twintig jaar worden bewaard.

5.2 Als de bovengenoemde bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, zullen uw gegevens worden vernietigd.

 

6. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

6.1 Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking en enig andere vorm van onrechtmatige verwerking.

 

7. Website en cookies

7.1 Wij maken gebruik van functionele cookies om onze website beter te laten functioneren, doordat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics om onder meer rapportages over websitebezoeken op te kunnen vragen. Wij verzamelen daarin geen IP-adressen en hebben alle opties met betrekking tot het delen van uw persoonsgegevens uitgezet. Bovendien hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

7.2 U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan invloed hebben op het functioneren van onze website.

 

8. Wat zijn uw rechten?

8.1 U heeft het de volgende rechten, tenzij wij op basis van ons beroepsgeheim u die rechten niet kunnen geven:

 

A. inzage te geven in uw persoonsgegevens;

B. de persoonsgegevens te laten wijzigen of verwijderen;

C. uw persoonsgegevens te beperken;

D. bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens;

E. uw gegevens over te dragen naar derden.

 

8.2 Wij zullen u zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek laten weten of wij aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Mochten wij niet aan uw verzoek gehoor kunnen geven, dan laten we dat u schriftelijk en gemotiveerd weten.

8.3 U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

9. Wijzigen privacyverklaring

9.1 Wij blijven onze diensten ontwikkelen en optimaliseren. Daarom kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring vindt u op onze website.

 

10. Vragen

10.1 Voor vragen en/of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons kantoor. De contactgegevens zijn:

 

Blom Veugelers Zuiderman Advocaten

t.a.v. Roel Veugelers

Schiedamseweg 53a

3134 BB Vlaardingen

 

T: 010 232 70 60

E: roel.veugelers@bvza.nl