Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen wijzigen ook de pensioenregelingen van werkgevers die zijn vrijgesteld van een wettelijk verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Die vrijgestelde pensioenregelingen moeten ook in het nieuwe stelsel blijven voldoen aan de wettelijke eisen van financiële en actuariële gelijkwaardigheid. De regels daaromtrent...

Rechtbank Midden-Nederland heeft op 18 december 2019 geoordeeld dat eisende partij een werkgever is die verzekerde zorg verleend en om die reden onder de verplichtstelling van PFZW valt. Het enkele feit dat de vergoeding voor de verzekerde zorg loopt via een andere rechtspersoon, maakt niet...

In bijgaand artikel ‘Bedrijfstakpensioenfondsen: zeg maar nee, deel 2’, geschreven door Tim Zuiderman en Corine Hoekstra, wordt aan de hand van jurisprudentie en praktijkvoorbeelden nader ingegaan op discussies die kunnen ontstaan door een verschil in uitleg van de werkingssfeer. Dit artikel is een vervolg op...

Overlap van werkingssferen bedrijfstakpensioenfondsen en dubbele aansluiting - Belangrijk kenmerk van het Nederlandse pensioenstelsel is de verplichtstelling. Veel werkgevers krijgen ermee te maken. Het doel van de verplichtstelling is een bijdrage te leveren aan de verkleining van de zogenoemde witte vlekken: het percentage van de...