Doorgaans geldt voor ouderdoms- en partnerpensioen een verhouding van 100:70. Deze verhouding wijzigt als de pensioenaanspraken collectief worden omgezet naar een hogere pensioenleeftijd. Door de aanspraken na omzetting te herschikken, kan deze verhouding behouden blijven, wat de uitlegbaarheid ten goede komt. Uitlegbaarheid kent wel een...

Per 1 januari 2014 ging de pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar. In de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd is een mechanisme opgenomen dat bij een stijging van de levensverwachting de pensioenleeftijd automatisch meestijgt. Dit maakte dat de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 alweer omhoog...

Pensioenpremies. Werkgever wijzigt pensioenverzekering onder vigeur PSW, waarbij de “slapers” bij de oude pensioenverzekeraar achterblijven. Geschil over wie de kosten van de indexering – die volgen uit het toepasselijke pensioenreglement - moet betalen. Hof oordeelt dat de verrekeningsbevoegdheden uit de oude pensioenverzekeringsovereenkomsten in stand zijn...