Met de invoering van de Wet toekomst pensioenen wijzigen ook de pensioenregelingen van werkgevers die zijn vrijgesteld van een wettelijk verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Die vrijgestelde pensioenregelingen moeten ook in het nieuwe stelsel blijven voldoen aan de wettelijke eisen van financiële en actuariële gelijkwaardigheid. De regels daaromtrent...

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen zijn onder andere de Pensioenwet en de Wet op de loonbelasting 1964 per 1 juli jl. ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen in de Pensioenwet worden in de Navigator (Wolters Kluwer) door Jeroen Los uitgebreid en artikelsgewijs toegelicht in...

Roel Veugelers geeft een historische achtergrond van de Wet Toekomst Pensioenen. Een overgang van de verzorgingsgedachte van vadertje Drees naar de risico's die de deelnemer in het nieuwe systeem draagt (gepubliceerd in Pensioen Magazine augustus/september 2023)....

Keuzes maken. Op basis van de Wet Toekomst Pensioenen zullen werkgevers veel keuzes moeten maken. Een flexibel contract of een solidair contract? Invoeren of niet. In deze column wordt ingegaan op de verschillende keuzes die werkgevers op korte termijn moeten maken (gepubliceerd in Pensioen Magazine...

Hoe kom je van oud naar nieuw? De Wet Toekomst Pensioenen kent voornemens over compensatie bij overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, die voortkomen uit het vermijden van (de gevolgen van) dat nieuwe stelsel. Maar ook op andere gronden kan compensatie wegens wijziging van de pensioenregeling...

Externe onafhankelijke geschilleninstantie voor alle pensioenuitvoerders! De komende Wet toekomst pensioenen introduceert nieuwe wettelijke regels ten aanzien van de klachten- en geschillenprocedures op pensioengebied. Dat betekent dat alle bestaande interne klachten- en geschillenprocedures bij pensioenuitvoerders zullen wijzigen. Bovendien komt er een onafhankelijke geschilleninstantie bij, waar iedere...