Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 28 september 2020 geïnformeerd over het toezichtkader tijdens de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel. De vrijstellingsregeling van 2019 wordt met een jaar verlengd ter voorkoming van kortingen in 2021, mits de dekkingsgraad ten minste 90% is. Tijdens...

Kabinet en sociale partners hebben op vrijdag 12 juni 2020 een samenvatting van het nader uitgewerkte Pensioenakkoord bekend gemaakt. De gemaakte afspraken worden verder uitgewerkt in de Hoofdlijnennotitie, die later deze maand wordt verwacht. We hebben de belangrijkste punten met betrekking tot het tweede pijlerpensioen...

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader van kracht. Op de site van de Eerste Kamer staat dat met deze wet wordt beoogd financiële schokken gespreid in de tijd - en dus gelijkmatiger - te verwerken. Dit draagt bij aan het realiseren...