Pensioenakkoord gerealiseerd?!

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader van kracht. Op de site van de Eerste Kamer staat dat met deze wet wordt beoogd financiële schokken gespreid in de tijd – en dus gelijkmatiger – te verwerken. Dit draagt bij aan het realiseren van een stabieler pensioen. Met de nieuwe herstelplansystematiek biedt het financieel toetsingskader (FTK) de ruimte om te kiezen voor een beleggingsbeleid dat past bij het realiseren van een voorwaardelijk geïndexeerd pensioen.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws