In oktober 2015 kwam het Nibud met een rapport, getiteld 'De Nederlanders en hun pensioen'. Daarin wordt aangegeven dat mensen door diverse maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder een veranderend pensioenstelsel, zelf verantwoordelijker worden voor hun financiële situatie. Het is dus van belang dat meer mensen aan de...

Over de wettelijke regeling voor medezeggenschap bij het wijzigen van pensioenregelingen bestaat veel onduidelijkheid. Daar is al veel over geschreven. Door de invoering van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen werd deze onduidelijkheid nog groter. Op 17 januari 2014 gaf staatssecretaris Klijnsma te kennen dat het...

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Aanpassing Financieel Toetsingskader van kracht. Op de site van de Eerste Kamer staat dat met deze wet wordt beoogd financiële schokken gespreid in de tijd - en dus gelijkmatiger - te verwerken. Dit draagt bij aan het realiseren...