Behandeling wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in eindfase

Behandeling wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in eindfase.

De behandeling van het wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in de Eerste Kamer nadert zijn eindfase. Het voorstel wordt op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan en naar verwachting staat het vóór 2021 in het Staatsblad. De essentie van de nieuwe wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van professionalisering bij rechtspersonen (onder andere stichtingen). Ook pensioenfondsen krijgen met de nieuwe wet te maken. Daarom is het zaak om er kennis van te nemen en actie te ondernemen. Formeel gesproken moet na inwerkingtreding van de wet, bij de eerst volgende statutenwijziging de nieuwe regels worden meegenomen. De nieuwe wet verplicht pensioenfondsen tot het opnemen in de statuten van een regeling omtrent

– de voorlopige uitoefening van taken en bevoegdheden in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders respectievelijk leden van de raad van toezicht. De statuten dienen te bepalen hoe in dat geval bijvoorbeeld de besluitvorming plaatsvindt. Voorkomen moet worden dat er geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen;
– tegenstrijdig belang van een bestuurder of lid van de raad van toezicht. Een tegenstrijdig belang houdt in dat een bestuurder of toezichthouder een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij het besluit en dat belang tegenstrijdig met het belang van de rechtspersoon. De persoon moet zelf alert zijn op een eventueel belangenconflict en het voorkomen daarvan. Bij twijfel is bespreken met een andere bestuurder, toezichthouder of compliance officer een mogelijke oplossing. Is een tegenstrijdig belang aanwezig, dan dient de persoon in kwestie zich te onthouden van bemoeienis met de beraadslaging en besluitvorming die dan moet worden overgelaten aan bestuurders of toezichthouders die geen tegenstrijdig belang hebben.

Het overgangsrecht schrijft voor dat beide aspecten per de eerstvolgende wijziging van de statuten van de rechtspersoon worden meegenomen. Graag helpen wij u daarbij. U kunt daartoe contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen BVZA.

Meer actualiteiten

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws
Tags: