Behandeling wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in eindfase

Behandeling wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in eindfase.

De behandeling van het wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in de Eerste Kamer nadert zijn eindfase. Het voorstel wordt op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan en naar verwachting staat het vóór 2021 in het Staatsblad. De essentie van de nieuwe wet is het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht en het stimuleren van professionalisering bij rechtspersonen (onder andere stichtingen). Ook pensioenfondsen krijgen met de nieuwe wet te maken. Daarom is het zaak om er kennis van te nemen en actie te ondernemen. Formeel gesproken moet na inwerkingtreding van de wet, bij de eerst volgende statutenwijziging de nieuwe regels worden meegenomen. De nieuwe wet verplicht pensioenfondsen tot het opnemen in de statuten van een regeling omtrent

– de voorlopige uitoefening van taken en bevoegdheden in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders respectievelijk leden van de raad van toezicht. De statuten dienen te bepalen hoe in dat geval bijvoorbeeld de besluitvorming plaatsvindt. Voorkomen moet worden dat er geen rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen;
– tegenstrijdig belang van een bestuurder of lid van de raad van toezicht. Een tegenstrijdig belang houdt in dat een bestuurder of toezichthouder een direct of indirect persoonlijk belang heeft bij het besluit en dat belang tegenstrijdig met het belang van de rechtspersoon. De persoon moet zelf alert zijn op een eventueel belangenconflict en het voorkomen daarvan. Bij twijfel is bespreken met een andere bestuurder, toezichthouder of compliance officer een mogelijke oplossing. Is een tegenstrijdig belang aanwezig, dan dient de persoon in kwestie zich te onthouden van bemoeienis met de beraadslaging en besluitvorming die dan moet worden overgelaten aan bestuurders of toezichthouders die geen tegenstrijdig belang hebben.

Het overgangsrecht schrijft voor dat beide aspecten per de eerstvolgende wijziging van de statuten van de rechtspersoon worden meegenomen. Graag helpen wij u daarbij. U kunt daartoe contact opnemen met uw vaste contactpersoon binnen BVZA.

Meer actualiteiten

  • Roel Veugelers is lid van de adviescommissie pensioenrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij heeft meegeschreven aan het advies over de Wet toekomst pensioenen dat vanuit de Nederlandse Orde van Advocaten is ingediend in het kader van de int

  • Blom Veugelers Zuiderman Advocaten (BVZA) en het bestuur van Registerpensioenadviseurs (RPA) hebben een gezamenlijk consultatiedocument ingediend in reactie op het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Hierin wordt met name aandacht gevraagd voor de  gev

  • De behandeling van het wetsontwerp ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ in de Eerste Kamer nadert zijn eindfase. Het voorstel wordt op 10 november 2020 als hamerstuk afgedaan en naar verwachting staat het vóór 2021 in het Staatsblad. De essentie

  • Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer op 28 september 2020 geïnformeerd over het toezichtkader tijdens de overgang (transitie) naar het nieuwe pensioenstelsel. De vrijstellingsregeling van 2019 wordt met een jaar verlengd ter voorkoming van korting

  • De zomerperiode is door sociale partners in twee sectoren benut om een wijziging van de verplichtstelling voor deelname aan de desbetreffende bedrijfstakpensioenfondsen voor te bereiden. Het betreft de sector intramurale en/of extramurale zorg en de

  • De belangrijkste wijzigingen naar aanleiding van de Miljoenennota worden in dit memo besproken. De meeste beleidswijzigingen zijn in een eerder stadium al aangekondigd. 

  • Kabinet en sociale partners hebben op vrijdag 12 juni 2020 een samenvatting van het nader uitgewerkte Pensioenakkoord bekend gemaakt. De gemaakte afspraken worden verder uitgewerkt in de Hoofdlijnennotitie, die later deze maand wordt verwacht. We heb

  • In april berichtte PensioenPro dat bij de uitwerking van het pensioenakkoord nog lastige vragen openstaan. Een van die vragen is hoe de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. 

  • Intussen heeft de uitbraak van het COVID-19 virus, beter bekend als het Corona-virus, ook in Nederland geleid tot ingrijpende maatregelen die in ieder geval tot begin april duren. Deze maatregelen zullen voor veel werkgevers ook grote financiële gevo

  • We are very proud to announce that no less than three of our firm’s pension lawyers (and three of thirteen Ranked Lawyers in the Netherlands) are now listed in Chambers Europe 2020. See our Chambers reviews: Onno Blom has a "very strong reputation"

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws