Nieuwsbrief DGA januari 2017

Meer actualiteiten

  • Verdeling van pensioen bij scheiding, een complex onderwerp. De wettelijke regeling daarvoor wordt binnenkort veranderd. Roel Veugelers heeft meegeschreven aan het advies van de adviescommissie pensio

  • Met de invoering van de Verzamelwet pensioenen 2019 per 1 januari 2019 is - onder meer - de Pensioenwet (PW), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ge

  • Per 1 januari 2019 zijn de laatste onderdelen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking getreden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in - onder meer - de Pensioenwet (PW) en de Wet verplicht

  • Op 13 januari 2019 is de Europese IORP II-Richtlijn in Nederland van kracht geworden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in - onder meer - de Pensioenwet (PW), de Wet verplichte beroepspensioenregelinge

  • Roel Veugelers heeft als deskundige de vaste commissie van SZW van de Tweede Kamer geadviseerd over de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS). Zal de WVPS in de Pensioenwet worden opgenom

Meer weten?

Roel is verbonden als redacteur aan Pensioen Magazine en publiceert voor dit blad geregeld vakinhoudelijke artikelen. Daarnaast treedt hij op als kantonrechter-plaatsvervanger. Roel is lid van de adviescommissie Pensioen van de Orde van Advocaten. Als lid van deze commissie adviseert hij over wetsvoorstellen inzake pensioenen. Roel is lid van de vereniging voor pensioenrecht, de kring van pensioenspecialisten (kps) en de International Pension and Employee Benefits Law Association. Zijn publicaties zijn opgenomen onder publicatie van deze website. Daarnaast geeft hij geregeld lezingen over pensioenrechtelijke onderwerpen in het binnen- en buitenland.

Terug naar Team