Inspraak deelnemer wenselijk bij waardeoverdracht kleine pensioenen?

De Raad van State (Rvs) meent van wel en geeft aan dat de positie van de deelnemer onvoldoende is betrokken bij het wetsvoorstel waarin de waardeoverdracht van kleine pensioenen is geregeld. Het kabinet heeft dit advies echter niet overgenomen. Inspraak van de deelnemers zou de efficiencywinst voor pensioenfondsen verkleinen, omdat daardoor de waardeoverdracht minder vaak doorgang kan vinden.

Ook het feit dat het overdragende fonds in onderdekking verkeert, mag geen belemmering zijn voor het pensioenfonds om de waarde over te dragen, aldus het kabinet na kritiek op dit punt van de RvS. Anders dan bij een verzoek tot waardeoverdracht van een individuele deelnemer, kan het bestuur bij waardeoverdracht van kleine pensioenen op basis van een evenwichtige belangenafweging beoordelen welke gevolgen de overdracht heeft op het achterblijvende collectief. Bij deze beoordeling weegt mee dat het fonds enerzijds 100% van de waarde over moet dragen, ondanks dat sprake is van onderdekking en anderzijds dat het fonds door de overdracht bespaart op administratiekosten. Een dergelijke belangenafweging kan het fonds niet maken bij een verzoek tot individuele waardeoverdracht door een voormalig deelnemer, waarmee het onderscheid tussen deze varianten wordt gerechtvaardigd, aldus het kabinet.

Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer toegezonden.

De Tweede Kamer zal zich er onder meer over moeten buigen of de positie van de deelnemers daadwerkelijk voldoende is betrokken bij het wetsvoorstel. Het kabinet passeert de kritiek op dit punt van de RvS. Er blijven echter nog wel zaken onderbelicht in de discussie. Zo kan een deelnemer er belang bij hebben om zijn waarde niet over te laten dragen naar zijn nieuwe pensioenfonds, bijvoorbeeld als dat fonds in onderdekking verkeert en het daardoor voorzienbaar is dat de overgedragen pensioenen (kort) na de overdracht alsnog worden gekort. Deze situatie wordt niet belicht in het advies van de RvS. In dat geval zou een afkoop mogelijk gunstiger kunnen zijn voor deelnemer. Nu het wetvoorstel toch (mede ?) beoogt om de (pensioen)belangen van de deelnemer te beschermen, zou in het specifieke geval van overdracht naar een fonds in onderdekking overwogen kunnen worden om een keuzemogelijkheid aan de deelnemer te bieden; afkoop of overdracht. Bij geen reactie wordt het pensioen alsnog overgedragen. Uiteraard moet hierbij een afweging gemaakt worden tussen de belangen van pensioenuitvoerders enerzijds bij een efficiënte werkwijze en de belangen van de deelnemer anderzijds bij behoud van de waarde.

Een ander punt is de positie van verzekeraars en de bijbetalingsverplichting bij waardeoverdracht: in de toelichting bij het gewijzigde Besluit uitvoering PW en Wvb in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen, dat ter consultatie is voorgelegd, is toegelicht dat verzekeraars niet verplicht zijn om de waarde over te dragen, indien de werkgever hiervoor een bijbetaling verschuldigd is. Vervolgens mag de verzekeraar ook niet afkopen onder het nieuwe wetsvoorstel, hetgeen thans wel mogelijk is. Gevolg zou zijn dat verzekeraars de kleine pensioenen in de administratie moeten houden, hetgeen vanuit kostenoogpunt ongewenst is.

Meer actualiteiten

  • Geschillen, discussies en conflicten over pensioen. Het is ons dagelijks werk. Vaak duurt zo'n conflict lang, waardoor de kosten oplopen. Mediation kan dan een goed alternatief zijn.

  • Op welk moment eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege als partijen overeen zijn gekomen dat het dienstverband eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd? 

  • Waarom staan de dreigende pensioenkortingen volop in het nieuws? Zijn deze echt onafwendbaar en wat kunnen werkgevers of pensioenfondsen doen?

  • Verplichte wijziging van alle Nederlandse pensioenovereenkomsten

  • Op 13 juni organiseren wij het pensioenseminar “Is de werkgever verantwoordelijk voor pensioen?” “Pensioen, dat regelt de verzekeraar of het pensioenfonds toch!?” Herkenbaar? Werkgevers hebben ech

  • Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt vindt van wel. Deelnemers zouden volgens hem rechten moeten kunnen ontlenen aan uniforme pensioenoverzichten en jaarafschriften van een pensioenuitvoerder, zo nodig door

  • Verdeling van pensioen bij scheiding, een complex onderwerp. De wettelijke regeling daarvoor wordt binnenkort veranderd. Roel Veugelers heeft meegeschreven aan het advies van de adviescommissie pensio

  • Met de invoering van de Verzamelwet pensioenen 2019 per 1 januari 2019 is - onder meer - de Pensioenwet (PW), de Wet verplichte beroepspensioenregeling (Wvb) en de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) ge

  • Per 1 januari 2019 zijn de laatste onderdelen van de Wet waardeoverdracht klein pensioen in werking getreden. Dit heeft geleid tot wijzigingen in - onder meer - de Pensioenwet (PW) en de Wet verplicht

Altijd op de hoogte

De ontwikkelingen in ons vakgebied staan nooit stil. Wij vinden het bijzonder belangrijk om zowel op de hoogte te zijn van deze ontwikkelingen, als deze kennis te delen en te onderbouwen. Hieronder vindt u verschillende artikelen, publicaties en uitspraken rondom pensioenrecht en aanverwante rechtsgebieden.

Meer nieuws