Algemene voorwaarden Blom Veugelers Zuiderman Advocaten

1. Blom Veugelers Zuiderman Advocaten is een kostenmaatschap waarin de besloten vennootschappen Blom c.s. Advocaten B.V. en Veugelers Advocatuur B.V. ieder voor eigen rekening en risico de advocatenpraktijk uitoefenen en gezamenlijk de handelsnaam Blom Veugelers Zuiderman Advocaten voeren.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan en diensten van Blom Veugelers Zuiderman Advocaten. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en verricht door Blom c.s. Advocaten B.V. respectievelijk Veugelers Advocatuur B.V., die optreden als Opdrachtnemer. Onder opdracht wordt mede begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde aanvullende opdracht.  Blom Veugelers Zuiderman Advocaten kan de algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen.

 

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer, met terzijdestelling van de artikelen 7:704 en  7:409 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

4. De uitvoering van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

5. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

 

6. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor de juiste en volledige en vertrouwelijke overbrenging van de inhoud en eventuele bijlage(n) van e-mails en de tijdige ontvangst daarvan uit. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt eveneens voor alle berichtenverkeer en gegevensuitwisseling in het kader van elektronisch procederen via de systemen van De Rechtspraak.

 

7. Opdrachtnemer zal bij het inschakelen van derden, behalve wanneer het deurwaarders betreft, zo mogelijk van tevoren overleggen met de Opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en daarin opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

 

8. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Opdrachtnemer is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Het voorleggen van een eventueel geschil aan de Geschillencommissie Advocatuur vereist een daarop gerichte nadere schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, die mede voorziet in het voorafgaand doorlopen van de interne klachtenregeling van Opdrachtnemer. Voor zover geschillen buiten de competentie vallen van de Geschillencommissie Advocatuur, zullen zij uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter.

 

9. Voor de uitvoering van de opdracht is door de Opdrachtgever honorarium verschuldigd. Tenzij anders is overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd een voorschot voor werkzaamheden te vragen.

 

10. Alle door Opdrachtnemer in rekening gebrachte uren zijn exclusief BTW en 6% kantoorkosten. De in rekening gebrachte kantoorkosten betreffen een dekking van algemene kantoorkosten zoals de kosten van secretariële ondersteuning en telefoon-, fax-, scan- en kopieerkosten. Door Opdrachtnemer betaalde verschotten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Verschotten zijn ten behoeve van de Opdrachtgever betaalde onkosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en het salaris van procesvertegenwoordigers.

 

11. Bij het geven van een opdracht aan Opdrachtnemer aanvaardt de Opdrachtgever dat Opdrachtnemer haar tarieven kan wijzigen.

 

12. De door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden worden in de regel maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen te berekenen vanaf de dagtekening van de declaratie. De declaraties worden behoorlijk gespecificeerd op een door Opdrachtnemer te bepalen wijze.

 

13. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden declaraties tijdig te voldoen. Ook bij een geschil over de (hoogte van de) declaraties, blijft deze verplichting van de Opdrachtgever onverminderd in stand.

 

14. Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd de wettelijke rente te vorderen, te berekenen vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken. Indien betaling niettemin uitblijft en (incasso)maatregelen moeten worden getroffen, komen alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

 

15. De in papieren en elektronische vorm aangehouden (financiële) administratie, dossieradministratie en het archief van Opdrachtnemer strekken tegenover de Opdrachtgever tot bewijs. Na het beëindigen van de opdracht worden de op het dossier betrekking hebbende stukken uitsluitend in elektronische vorm bewaard gedurende een door Opdrachtnemer te bepalen termijn, tenzij met de Opdrachtgever andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt over de archivering.